Bolesław V Wstydliwy


(1kB) (1kB) (1kB) (1kB) (1kB) (1kB)

Bolesłwa V Wstydliwy

Lata życia 1226-1279
Lata panowania 1243-1279

(6kB)(4kB)(6kB)
(4kB)(9kB)(4kB)
(6kB)(4kB)(6kB)

Bolesław miał zaledwie półtora roku, gdy jego ojciec, Leszek Biały, został zamordowany (1227 r.). Po śmierci Leszka rozpoczęły się walki o tron krakowski. Dążący do władzy w Małopolsce Konrad Mazowiecki w 1233 r. porwał Bolesława wraz z matką i uwięził ich w klasztorze sieciechowskim. Uwolnieni zostali stamtąd przez jednego z najpotężniejszych możnych Małopolski, Klemensa z Ruszczy. Panujący w Małopolsce Henryk Brodaty oddał Bolesławowi księstwo sandomierskie, zachowując nad nim swoje zwierzchnictwo. Dla zapewnienia bezpieczeństwa osadził go wraz z matką w podkrakowskiej Skale. Po śmierci Henryka Brodatego matka i syn powrócili do Sandomierza, tam w 1239 r. odbyły się zaślubiny trzynastoletniego Bolesława z pięcioletnią królewną węgierską Kingą. Niedługo panował spokój. W 1241 r. spadł na Polskę najazd tatarski, przed którym Bolesław z rodziną schronił się na Węgrzech. Po bitwie pod Legnicą i śmierci Henryka Pobożnego Kraków został opanowany przez Konrada Mazowieckiego. Rządy tego księcia były w Małopolsce niepopularne i w 1243 r. doszło do buntu kierowanego przez Klemensa z Ruszczy. W bitwie pod Suchodołem wojska małopolskie pokonały Konrada i Bolesław mógł zostać księciem krakowskim. Nie zapanował jednak nad wszystkimi ziemiami, w których rządził jego ojciec. Konrad utrzymał się bowiem w Sieradzu i Łęczycy, zatrzymał też leżącą na północ od Pilicy część Małopolski. Książę mazowiecki nie zrezygnował z Krakowa. W 1246 r. zaatakował Małopolskę i pobił wojska Bolesława pod Zaryszowem. Nie zajął jednak ani Krakowa, ani Sandomierza. Sytuacja nowego władcy Małopolski była trudna. Skarb świecił pustkami, a już na samym początku swojego panowania musiał Bolesław wypłacić rycerzom zaległy żołd. Na ten cel pożyczył duże sumy od swej żony Kingi. Nigdy nie udało mu się zwrócić długu, w 1257 r. uregulował go, nadając żonie na własność ziemię sądecką. Bolesław uzyskał tron dzięki panom krakowskim i musiał się z nimi liczyć. Rządził przy współudziale możnych, od ich zgody uzależniał decyzje podejmowane na często zwoływanych wiecach. Właścicielom wielkich majątków udzielał ulg gospodarczych i przekazywał im sądownictwo nad ludnością poddaną. Zwolnienia te, zwane immunitetami, zmniejszały dochody księcia, lecz w przyszłości ułatwiły rozwój kraju. Mimo to starał się Bolesław wzmocnić swą władzę. Wykorzystując znane już na Śląsku formy prawne i organizacyjne, nadał kilkunastu miastom z Krakowem na czele (1257 r.) prawo magdeburskie. Dochody z tych miast wydatnie zasiliły skarb książęcy. Poważnym źródłem dochodów stały się też zreorganizowane i unowocześnione kopalnie soli w Wieliczce i Bochni. W 1254 r. książę wraz z biskupem krakowskim doprowadzili do kanonizacji św. Stanisława. Nowy święty rychło został uznany za patrona Królestwa Polskiego, a napisany wówczas Żywot przyczynił się do odrodzenia tendencji zjednoczeniowych. Rozwijający się szybko kult wzmocnił ideologiczne znaczenie Krakowa. Dzięki konsekwentnej polityce wewnętrznej autorytet Bolesława zaczął rosnąć. Poprawiła się także sytuacja gospodarcza Małopolski, mimo że w 1259 r. drugi najazd tatarski przyniósł nowe zniszczenia. Autorytet księcia wzmocnił się jeszcze, gdy udało mu się w 1264 r. pokonać Jaćwingów i sprzymierzonych z nimi Rusinów. Zwycięstwo zabezpieczyło wschodnie granice księstwa. Od początku rządów Bolesław związany był przymierzem z Węgrami. Wraz z nim do obozu prowęgierskiego należeli książe wielkopolski Bolesław Pobożny i książę sieradzki Leszek Czarny. W przeciwnym ugrupowaniu znaleźli się przede wszystkim książęta śląscy. W latach 1253 i 1260 Wstydliwy wspierał zbrojnie Węgrów, atakując wojska czeskie na Morawach. Sojusz z Węgrami z czasem zaczął stawać się coraz bardziej niepopularny w społeczeństwie małopolskim. W 1273 r. doszło do buntu rycerstwa. Małopolanie próbowali oddać rządy w swej dzielnicy księciu opolskiemu Władysławowi. Bolesław bunt stłumił, Małopolska jednak poniosła straty terytorialne na rzecz Opola. Pod presją tych wydarzeń książę krakowski przeszedł do obozu proczeskiego. W bitwie pod Suchymi Krutami w 1278 r., kiedy to król czeski Przemysł Ottokar II starł się z Rudolfem Habsburgiem, walczyły po stronie czeskiej oddziały małopolskie. Przemysł Ottokar zginął, Małopolanie ponieśli duże straty. Rok później, w grudniu 1279 r., zmarł Bolesław Wstydliwy. Został pochowany w kościele franciszkanów w Krakowie. Nie pozostawił po sobie potomka, na następcę wyznaczył księcia sieradzkiego Leszka Czarnego.

Przywilej immunitetowy

[Wstęp] [Geneza] [Władcy] [Kroniki][Daty] [Napisz]